Pousantaj Gradyasyon PBCSD monte 94.4%

Pousantaj Gradyasyon PBCSD monte 94.4%

Pousantaj gradyasyon pou pwomosyon 2020 nan Lekòl Distri Palm Beach la opere monte 94.4% soti 91.6% ane 2019 la.

HBCU

19-28 Janvye

Rankontre ak reprezantan plis pase 34 Kolèj ak Inivèsite Istorikman Nwa.

Devlope Mond ou

Ekspozisyon Vityèl Lekòl yo

Peryòd Aplikasyon pou Pwogram Ochwa yo ouvri kounye a, klike la a pou w gade Ekspozisyon Lekòl yo.

Grab and Go Meal Site

Mizajou Sou Sit Distribisyon Manje

Sèvis Manje Lekòl ap bay tout moun ki vin chache manje 10-12 bwat fwi fre ak vejetab. Sèvis Manje Lekòl ap bay tout moun ki vin chache manje 10-12 bwat fwi fre ak vejetab.

Remèsye yon pwofesè

“Remèsye yon Pwofesè” an Toune

“Remèsye yon Pwofesè” retounen chak de jedi pou kapab selebre pwofesè Distri Lekòl Rejyon Palm Beach yo. Nou ankouraje elèv yo, fanmi yo, ak manm pèsonèl yo, pou nonmen pwofesè ki enpresyone yo.

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA