What's New an Kreyol

Daniel Alexander
Sipèentandan Fennoy Nonmen Pwochen Chèf Polis Lekòl Distri a
04/19/2021
Nan dat 19 avril 2021, Sipèentandan Donald E. Fennoy II anonse nominasyon Daniel Alexander kòm pwochen Chèf Polis Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Alexander aktyèlman se Chèf Polis Adjwen. Anons la vini apre demisyon Chèf Frank Kitzerow ki pral kite depatman an nan fen mwa a.
Read More
clear
Vaksen Covid-19
Randevou Vaksinasyon Pfizer COVID-19 la Disponib San Rete Tann
04/16/2021
Distri Swen Sante nan Rejyon Palm Beach la ankouraje moun ki gen 16 an oswa plis pou pran randevou pou premye dòz vaksen Pfizer sou entènèt nan http://vaccine.hcdpbc.org.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 12-16 Avril 2021
04/15/2021
Chak vandredi Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II ap fè w konnen sa k ap pase nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Men mesaj pou semèn 12-16 Avril 2021 an.
Read More
clear
Jwè Mizik
Distri a Resevwa Prim Pou Edikasyon Mizik
04/13/2021
Pou yon senkyèm ane afile, Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la resevwa prim pou Edikasyon Mizik nan men Fondasyon National Association of Music Merchants (NAMM). Deziyasyon sa a se pou distri ak lekòl ki demontre angajman eksepsyonèl ak aksè nan edikasyon mizik.
Read More
clear
Logo Distri a
Mizajou pou Nouvo Ane Lekòl 2021-2022
04/13/2021
Sipèentandan Donald Fennoy resamman anonse nan yon lèt pou paran dezisyon pou tout elèv retounen lekòl anpèsòn pou nouvo ane lekòl 2021-2022 a. Li anonse ap toujou genyen chwa pou lekòl vityèl pou elèv ki vle.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 5-9 Avril 2021
04/09/2021
Chak vandredi Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II ap fè w konnen sa k ap pase nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Men mesaj pou semèn 5-9 Avril 2021an.
Read More
clear
Elèv
Enskripsyon Kan Ete Ouvri Aktyèlman
04/09/2021
Depatman Aprantisaj Pwolonje Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la patwone kan ete ki ofri solèy, bèl souri, ak sekirite. Se pou sa yo se yon bon kote pou mete pitit ou pandan vakans ete a.
Read More
clear
Jadendanfan
Men Orè Anwolman Kindègatenn nan Lekòl yo
04/09/2021
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la pare pou akeyi pitit ou epi pou yo bay tout enfòmasyon ki nesesè pou rantre nan kindègatenn/jadendanfan nan aktivite anwolman anyèl li.
Read More
clear
Desizyon Ijans FLDOE Konsènan Tès FSA / EOC
04/09/2021
Jodi a, Gouvènè Ron DeSantis siyen yon Desizyon Ijans ki pral afekte elèv ki ap pran egzamen Eta Florid yo (FSA), egzamen fen kou yo (EOC), ak elèv ki nan klas k ap gradye ane sa a.
Read More
clear
Bouji
Selebrasyon Jou Souvni Olokòs
04/06/2021
Biwo etid Afriken, Afriken Ameriken, Latino, Olokòs, ak Sèks ap òganize yon seremoni komemorasyon andirèk 8 avril soti 1:00 p.m. pou rive 1:30 p.m. pou komemore lavi ak ewoyis jwif ki te mouri nan Olokòs la ant 1933 ak 1945.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 29 Mas – 2 Avril
04/01/2021
Chak vandredi Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II ap fè w konnen sa k ap pase nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Men mesaj pou semèn 29 Mas – 2 Avril 2021an.
Read More
clear
Prim Dwyer
Edikatè PBCSD Finalis pou Prim William T. Dwyer
04/01/2021
Konsèy Ekonomik Rejyon Palm Beach la anonse finalis pou 37yèm Prim anyèl William T. Dwyer pou ekselans nan edikasyon. Nan 28 finalis yo, 26 se pwofesè nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la.
Read More
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA