Remèsye Yon Pwofesè

Remèsye Yon Pwofesè Ap Retounen Apati 9 Septanm

Pou nonmen yon pwofesè espesyal pou yon chans pou resevwa yon kado $100 epi vin pwofesè pou semèn nan, klike anba a.

Tès ak Vaksen Volontè Covid-19

Lokal Pou Tès ak Vaksen Volontè Covid-19

Vizite Paj Enfòmasyon Vaksinasyon Covid-19 nou an pou plis enfòmasyon sou klinik mobil la ak lokal tès nan machin.

Bis Lekòl Ak Chofè

Vin Travay Nan Distri a

Depatman Transpòtasyon aktyèman ap anplwaye chofè bis. Si w entere ‘aprann plis’ klike anba a.

Filtè Covid-19

Resous ak Mizajou sou COVID-19

Jwenn enfòmasyon ak resous ki enpòtan. Gade tablo Covid-19, jwenn enfòmasyon sou vaksinasyon, règleman distri a ak pwotokòl yo.

2021-2022 Lè Pa w Pou w Briye - Distri Lekòl Rejyon Palm Beach - #LèPaWPouWBriyePBC - Student playing soccer

Lè Pa w Pou w Briye!

Nou kontan swete w byenvini nan yon nouvo ane lekòl. Klike la a pou resous lekòl.

Meyè Chwa w

Si w fèk vini nan Distri a ?

Enskri pitit ou kounye a pou lekòl anpèsòn oswa adistans.

Nou Genyen Pèp Ayisyen Nan Panse Nou

Nou Genyen Pèp Ayisyen Nan Panse Nou

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la voye kondoleyans li bay tout moun Ayiti ak Ayisyen toupatou trajedi sa a afekte.

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA