Vakans prentan
Pran Prekosyon nan Zòn Tren
Sipèentandan ak Pwofesè Boyd
Conniston Resevwa Distenksyon AVID
Mwa Istwa Fanm
Anplwaye Pou Ane 2019 La Pou Staf Lekòl

Chèche

Evènman

Videyos

  • Posted: December 20, 2018

    Pwogram Apre Lekòl Pou Elèv Nan Glades

  • Posted: December 20, 2018

    Sant Dakèy Nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA