Elèv ap plonje anba dlo

Bon retou pwofesè, elèv ak estaf

Nou ansanm nan Aprantisay Adistans

Coronavirus

Enfòmasyon ak Resous

Distri a ap suiv evolisyon Coronaviris la epi genyen priyorite sekirite elèv ak anplwaye

Distribisyon Manje

Lokal Distribisyon Manje

Sèvis Manje Lekòl la ap kontinye sèvi manje bay elèv pandan tout fèmti lekòl la. N ap ofri manje ki byen balanse epi nourisan nan plizyè lokal lekòl nan distri a.

Coronavirus

Ouvè lendi rive vandredi 8:00 a.m. pou 4:00 p.m.

Entèprèt disponib an panyòl ak Kreyòl Ayisyen

211

Ou bezwen èd, Rele 2-1-1

Liy telefòn kominotè sa a ak liy pou kriz sa a ede nan prevansyon suisid, fè entèvansyon nan kriz, bay enfòmasyon, fè evalyasyon, epi bay tout moun tout laj referans kote yo kapab jwenn sèvis.

Foto tifi

Resansman 2020

Rive 1ye avril 2020, chak kay ap resevwa yon envitasyon pou patisipe nan resansman 2020 an. Gen twa fason ou kapab patisipe: sou entènèt, pa telefòn, oswa pa lapòs.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA