Grab and Go Meal Site

Mizajou Sou Sit Distribisyon Manje

Apati 22 oktòb Depatman Sèvis Manje Lekòl ap bay bwat 10-12 liv fwi ak vejetab fre bay nenpòt moun ki vin pran manje.

Devlope Mond ou

Ekspozisyon Vityèl Lekòl yo

Facebook Live ak anpil enfòmasyon sou chwa lekòl pou paran ak elèv

Elèv ak Pwofesè

Oktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi

Èske w te konnen disleksi se andikap aprantisay ki pi komen? Genyen plizyè enfòmasyon disponib sou maladi Disleksi. An n pataje resous epi jwenn enfòmasyon.

Kesyon yo Poze pi Souvan

Klike la a pou plis enfòmasyon

Paran ak responsab, men repons pou kesyon ki gen rapò ak reouvèti lekòl.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA