N ap Fè Wout la Ansanm -  Kesyonè pou Paran - Distri Lekòl Rejyon Palm Beach -  Klike la a pou w reponn avan oswa jiska 3 Out.

Ranpli l Jodi a

Repons ou ap pèmèt distri a konnen bezwen pitit ou ak metòd ansèyman ou chwazi lè lokal lekòl yo reouvri.

Reouvèti Lekòl

Ekip ou ap Travay

Enfòmasyon sou Reouvèti Lekòl

Foto Elèv

Aprantisay pandan Vakans Ete

Resous ak Aktivite Amizan

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA