Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Klase Nan Nivo A Pandan De Ane Konsekitif
Doktè Fennoy ap li
Summer Learning
Vaksinasyon
Manje Gratis pou Tout Timoun Pandan Vakans Ete a

Chèche

Evènman

VideyosSDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA