What's New an Kreyol

Teren espò
Nouvo Pwotokòl pou Espektatè nan Aktivite Espò yo
10/27/2020
Atlèt nou yo ap rekòmanse monte teren yo pou jwe espò prefere yo. Moun ki renmen espò pral gen opòtinite pou kontinye wè pitit yo ki ap pèfòme. Men genyen nouvo pwotokòl pou espektatè nan aktivite espò yo.
Read More
clear
Doktè Nicole Crane
Top Edikatè Atizay nan Florid Nan Rejyon Palm Beach la
10/26/2020
Doktè Nicole Crane se yon pwofesè atizay nan Lekòl Elemantè Elbridge Gale. Li genyen plis pase 20 ane eksperyans nan edikasyon. Li resevwa dènyèman Prim 2020 Edikatè Atizay Eksepsyonèl pou Ane a pou Eta Florid nan men Florida Art Education Association (FAEA)
Read More
clear
Chuck Shaw
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Onore Ane Sèvis Chuck Shaw
10/22/2020
Pou plis pase 57 ane, Chuck Shaw te dedye lavi li nan edikasyon ak sèvis piblik. Mesye Shaw se yon pwodui Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Aprè li te gradye nan Lekòl Segondè Forest Hill ak Florida Atlantic University, li te kòmanse karyè ansèyman li nan Lekòl Elemantè Berkshire.
Read More
clear
Sipèentandan Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan Fennoy pou Semèn 19-23 Oktòb
10/22/2020
Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 19 – 23 Oktòb 2020
Read More
clear
Foto Moun
Pwogram Apre Lekòl Ap Fete 21 Ane
10/20/2020
Pou plis pase de deseni, Lights On Afterschool ap montre efè pozitif pwogram apre lekòl yo genyen sou lavi timoun, fanmi, ak kominote yo. Ane sa a, le 22 Oktòb, Distri a ak lekòl yo pral onore gwo travay anplwaye apre lekòl yo.
Read More
clear
Elèv
Elèv AP nan West Boca High Ranpòte Bousdetid pou Pwojè Aprantisay
10/16/2020
Dis elèv nan Lekòl Segondè West Boca Raton resevwa $ 50,000 Bousdetid Sèvis AP ak WE pou yon pwojè yo kreye pou ankouraje alfabetizasyon nan yon lekòl elemantè nan lokalite yo.
Read More
clear
Sipèentandan Doktè Fennoy
Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 12 – 16 Oktòb 2020
10/16/2020
Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 12 – 16 Oktòb 2020
Read More
clear
Konpitè
Mizajou Enfòmasyon sou Tablo COVID-19
10/16/2020
Distri Lekòl la ap travay avèk dilijans pou amelyore pwosesis notifikasyon paran ak anplwaye konsènan ka pozitif COVID-19, epi mete dènye nouvèl sou tablo COVID-19 Distri a. Distri a twouve li enpòtan pou bay enfòmasyon transparan, egzat, ak alè konsènan COVID-19.
Read More
clear
Logo Distri a
Sware Patisipasyon Fanmi pou Paran ak Pitit yo
10/16/2020
Depatman Edikasyon Miltikilrèl ap òganize yon Sware Patisipason Paran jedi 22 Oktòb 2020 soti 6:00 PM pou rive 8:00 PM nan yon platfòm vityèl apati Google Meet.
Read More
clear
Logo Google
Google Ap Entwodui Google Workspace
10/13/2020
Kounye a, aplikasyon lojisyèl Google pou elèv nou yo, pwofesè yo, ak anplwaye yo itilize tankou Mail, Calendar, Classroom, Meet, Drive, Docs, Sheets, Sites, ak Forms yo kolektivman refere yo kòm 'G Suite'. Google ap chanje non sa ak mak la pou vin rele l 'Google Workspace'.
Read More
clear
Elèv
Etid nan 38 Lekòl Montre Enpak Aprantisay Sosyo-Emosyonèl
10/13/2020
Partnerships for Social Emotional Learning Initiative (PSELI) se yon inisyativ konplè ki ap eksplore kijan timoun kapab benefisye de patenarya ant lekòl yo ak pwogram andeyò lekòl yo ki konsantre sou devlopman ladrès sosyoemosyonèl.
Read More
clear
Devlope Mond ou
Ekspozisyon Anyèl Lekòl yo ap Fèt Vityèl pou ane 2020 an
10/09/2020
Ekspozisyon Lekòl yo ke Depatman Chwa ak Opsyon Karyè òganize genyen anpil enterè pami paran ak elèv ki bezwen detay sou diferan chwa ki genyen nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Ane sa a 24yèm Ekspozisyon an ap fèt nan yon fòma diferan.
Read More
clear
Pwofesè
Bousdetid Go Teach Bay $116.000 pou Klas
10/09/2020
8 oktòb, Fondasyon Edikasyon nan Rejyon Palm Beach selebre pwofesè inovatè nan tout Rejyon Palm Beach, lè li bay $ 116,000 sibvansyon ki soti nan Fondasyon GoTeach, yon pwogram ki bay bousdetid pou devlope klas.
Read More
clear
Alexandria Ayala
Selebrasyon Vityèl Mwa Eritaj Panyòl
10/09/2020
Komite Direksyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach onore nouvo manm li ansanm ak yon astwonot 8 oktòb nan selebrasyon anyèl Mwa Eritaj Panyòl.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 5 – 9 Oktòb 2020
10/08/2020
Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 5 – 9 Oktòb 2020
Read More
clear
Kolèj
Vizite Vityèlman Kolèj Rèv ou nan Eta Florid la
10/06/2020
Nan kòmansman mwa Oktòb la, elèv yo ap gen yon chans pou yo familiarize y oak 12 Inivèsite ak Kolèj ki nan eta Florid la apati Vizit Kolèj Vityèl , ki ap mennen nan yon Sware Karyè Vityèl Mèkredi 21 Oktòb.
Read More
clear
Mwan Andikape
Oktòb se Mwa Konsyantizasyon sou Moun Andikape
10/06/2020
De premye semèn nan mwa Oktòb chak ane se Semèn Konsyantizasyon sou Moun Andikape. Se seksyon 1003.4205 Lwa Florid ki kreye selebrasyon sa a. Lwa a ankouraje lekòl yo pou bay enfòmasyon sou istwa andikape yo epi vulgarize kontribisyon yo.
Read More
clear
Akademi Jenn Antreprenè
Pouse Jenn Elèv ou Vin Antreprenè
10/06/2020
Young Entrepreneur Academy (YEA) / Akademi Jenn Antreprenè nan Fondasyon Edikasyon Chanm Boca, ki fè pati Golden Bell Education Foundation, ap aksepte kounye a aplikasyon pou pwogram vityèl 2020-2021 an. Elèv lekòl mwayen ak segondè ap kreye konsèp, epi kòmanse pwòp biznis yo oswa yon òganizasyon ki pa la pou fè pwofi, anba sipèvisyon lidè biznis lokal yo nan tout rejyon South Palm Beach.
Read More
clear
Fè Chwa w
Kesyon yo Poze pi Souvan sou Chwa Ansèyman Aktyèlman
10/05/2020
Kesyon yo Poze pi Souvan sou Chwa Ansèyman Aktyèlman
Read More
clear
Polis ak sèmante
Chak Lekòl nan Distri a Kounye a Genyen Yon Ajan Polis
10/02/2020
Chak lekòl nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la kounye a gen yon ajan polis sou plas pou kenbe elèv yo ak anplwaye yo an sekirite chak jou. Nan de ane ki sot pase yo, Depatman Polis Distri a te anboche plis pase 150 nouvo ajan polis. Sa a pote kantite total la rive 275, epi y ap anplwaye plis toujou.
Read More
clear
Daniel Wang
Yon Elèv Lekòl Dreyfoos Fè pi Gwo Nòt pou ACT
10/02/2020
Daniel Wang, yon elèv klas 11yèm Lekòl Atistik Alexander W. Dreyfoos, fè nòt ACT ki pi wo posib la pou yon mwayèn 36.
Read More
clear
Elèv ak Pwofesè
Oktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi
10/01/2020
Oktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi. Èske w te konnen disleksi se andikap aprantisay ki pi komen? Genyen plizyè enfòmasyon disponib sou maladi Disleksi. N ap defini pou ou kisa Disleksi ye.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan Fennoy pou Semèn 28 Septanm - 2 Oktòb
10/01/2020
Men mesaj Sipèentandan Fennoy pou Semèn Lekòl Soti 28 Septanm pou rive 2 Oktòb
Read More
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA