Elèv AP Ranpòte Bousdetid pou Pwojè Aprantisay

Elèv AP nan West Boca High Ranpòte Bousdetid pou Pwojè Aprantisay
Posted on 10/16/2020
ElèvDis elèv nan Lekòl Segondè West Boca Raton resevwa $ 50,000 Bousdetid Sèvis AP ak WE pou yon pwojè yo kreye pou ankouraje alfabetizasyon nan yon lekòl elemantè nan lokalite yo. Elèv yo te enskri nan yon klas Rechèch AP kote yo te fè etid pou envestige enpak povrete genyen sou alfabetizasyon, ak efè alontèm ba nivo alfabetizasyon genyen sou kominote yo.

Yon fwa rechèch la te fini, elèv yo devlope yon pwojè sèvis ki gen ladan li yon seri aktivite pou ankouraje alfabetizasyon kay timoun ki pi piti yo. Elèv yo fè patenarya ak yon klas katriyèm nan Lekòl Elemantè S. D. Spady pou aplike estrateji yo epi ankouraje lanmou pou lekti.

Elèv AP yo te sèvi kòm patnè plim pou jenn elèv yo, ekri liv pèsonalize pou yo epi kreye aktivite angaje pou ranfòse lekti ak ekri. Anplis de sa, gwoup la te ranmase lajan pou ajoute yon kwen alfabetizasyon nan klas Kelsey Brown, yon pwofesè nan Spady.

Chloe Campton, yon elèv West Boca High, di: "Pandan ke m ap patisipe nan Rechèch AP ane sa a ak kamarad mwen yo, nou tout ansanm devlope yon koneksyon pami noumenm ak ansanm ak tout kominote nou an nan Rejyon Palm Beach la." "Li te vin aparan ke nou te fè pati yon kòz pi plis pase sa nou te panse okòmansman an, alfabetizasyon jèn yo."

Elèv yo te kreye tou yon kanpay medya sosyal ak sit entènèt pou pataje enpòtans alfabetizasyon. "Kanpay medya sosyal la te yon fason pou nou rive jwenn yon odyans ki te ale pi lwen pase gwoup laj nou yo paske se moun sa yo nou te bezwen pou kapab motive chanjman," Ariana Martinez, yon elèv West Boca segondè, di. "Nan klas Rechèch AP nou an, nou te aprann kijan li enpòtan pou konsidere lide ki soti nan diferan pèspektiv."

Selon sit entènèt yo, "Bousdetid Sèvis la te kreye pou rekonèt elèv ki konplete pwojè sèvis aprantisaj yo epi rekonpanse elèv eksepsyonèl ki te fè yon enpak pozitif sou kominote lokal yo ak global lao."

Bousdetid West Boca a te youn nan de sèlman ki bay ane sa a. Yon elèv nan lekòl la te note valè bousdetid la ak siyifikasyon jeneral li genyen. Andre Salk di: "Lè yo ba nou bousdetid sa a montre m ke travay di, detèminasyon, ak yon gwo efò endividyèl ak gwoup ka peye anpil."
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA