Mesaj Sipèentandan Fennoy pou Semèn 12-16 Oktòb

Men mesaj Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II pou Semèn 12 – 16 Oktòb 2020
Posted on 10/16/2020
Sipèentandan Doktè FennoySali paran, anplwaye ak manb kominote a.

Èske w konnen Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ofri plis pase 300 Pwogram Ochwa ak Akademi Karyè pou elèv ki nan klas jadendanfan rive klas 12yèm?

Anreyalite, Distri nou an se yon 'lidè nasyonal' nan bay opòtinite aprantisay inovatè
pou elèv k ap antre nan jadendanfan jiska klas 12yèm ane. Elèv yo kapab chwazi pami yon seri ekselan pwogram ki bay bon jan enstriksyon ak pwofesè ki sètifye nan domèn byen detèmine.

Apati 20 Oktòb, w ap genyen opòtinite pou aprann anpil bagay sou pwogram Ochwa nou yo lè ou patisipe nan vizit vityèl lekòl yo. Depatman Chwa ak Opsyon Karyè envite paran, responsab, ak elèv yo nan 24yèm Ekspozisyon Anyèl lekòl yo. Akoz COVID-19, Ekspozisyon ane sa a ap fèt sou yon platfòm vityèl platfòm kote ou kapab vizite chak pwogram yo san w pa deplase lakay ou

Ekspozisyon an bay paran ak elèv yo opòtinite pou wè tout opsyon Distri a ofri, epi finalman prepare elèv yo pou pran yon desizyon sou lavni yo.

Kontrèman ak fason nou konn fè l pandan yon sèl apremidi a, ekspozisyon vityèl la ap disponib de jou madi 20 Oktòb la pou rive jis lè peryòd enskripsyon an fini. Ekspozisyon an ap kòmanse a 4 p.m. madi 20 Oktòb ak yon sesyon Facebook Live lidè Depatman Chwa ak Karyè ap prezante. Mwen ankouraje nou patisipe epi poze kesyon nou genyen pou jwenn repons imedyatman.

Apre Facebook live la 24yèm Ekspozisyon Anyèl Lekòl yo ap kòmanse imedyatman. Tèm ane sa a se 'Inove mond ou.'

Objektif pwogram ochwa nou yo ak akademi pou karyè yo se angaje elèv yo nan pwogram ki satisfè enterè inik yo ak prepare yo pou reyisit apre yo fin gradye. Anpil nan pwogram nou yo ofri sètifikasyon nan endistri yo. Peryòd aplikasyon ap ouvri 2 Novanm.

Mwen ta renmen envite nou tou nan yon lòt eksplorasyon vityèl. Distri a ap mete aksan kounye a sou 12 kolèj ak inivèsite nan eta Florid la. Akoz reyalite COVID-19 ki fè elèv pa kapab vizite kolòj yo anpèsòn, ap genyen yon vizit vityèl nan dat 21 oktòb kote yo kapab jwenn tout enfòmasyon yo bezwen sou lekòl say o. Li ap fèt an 4:00 p.m. e 8:00 p.m. Y ap pale osijè admisyon nan kolèj, FAFSA, bousdetid, karyè, epi ak genyen videyo.

Kòm toujou, mwen remèsye nou pou sipò nou kontinye nan Distri lekòl
Rejyon Palm Beach la. Mwen espere nou pase yon bon wikenn.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA