PBCSD Onore Ane Sèvis Chuck Shaw

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Onore Ane Sèvis Chuck Shaw
Posted on 10/22/2020
Chuck Shaw

Pou plis pase 57 ane, Chuck Shaw te dedye lavi li nan edikasyon ak sèvis piblik. Mesye Shaw se yon pwodui Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Aprè li te gradye nan Lekòl Segondè Forest Hill ak Florida Atlantic University, li te kòmanse karyè ansèyman li nan Lekòl Elemantè Berkshire.

Li te kontinye nan plizyè pozisyon nan Distri a, tankou: direktè lekòl, sipèentandan zòn lan, ak direktè Relasyon ak Gouvènman. Yon defansè edikasyon ekitab pou tout moun, Mesye Shaw ap kite yon eritaj ki ap dire lontan.

"Eritaj Mesye Shaw kite isit la nan Okeeheelee pou mwen se sipò yon moun fenomenal, li te toujou asire l ke timoun yo te konnen enpòtans atizay," Sarah Shearon-Smith, Direktris Lekòl Mwayen Okeeheelee di.

"Mwen konnen Chuck depi 1976," Laura Kelly di. "Pou mwen li te toujou yon sipèb pwofesè, direktè, epi yon gwo manm Komite Direksyon Distri a.”

Nan ane 2018, Komite Direksyon Distri a te onore Mesye Shaw ak yon pwoklamasyon pou selebre karyè li. Nan okazyon sa a, Kiwanis Club of Westside West Palm Beach ak Palm Beach County Board of Commissioners te deklare 17 Novanm, 2018 kòm "Jou Chuck Shaw."

Pami anpil lòt prim li yo, yo te nonmen li nan Palm Beach County Sports Hall of Fame. Li te sèvi tou kòm prezidan Florida Palm Investment Pool epi pase 22 ane nan Komisyon Town of Greenacres. Li toujou rete konekte ak kominote a epi distri a. 

"Li te toujou aksesib. Li te toujou aktif nan nenpòt sa n ap reyalize nan vil la, epi se te yon plezi pou travay ak li," Bev Smith, majistra vil Palm Springs di.

Mesye Shaw toujou pran tan l pou rekonèt pwofesè ak estaf ki eksele nan travay yo, tankou lè li te pote kado sipriz bay estaf yon lekòl ki te bay yon bon repons pou yon ka ijan ki te genyen. Manm kominote Mesye Shaw edike pitit yo toujou apresye devosyon li pou rezidan Palm Beach County.

"Li vrèman genyen bon kè epi sousye de chak moun nan kominote a. Kathy Armetas, pwopriyetè restoran Pete’s Place di.

Youn nan bagay ki toujou priyorite li epi li te travay sou li se tradisyon pou elèv Safety Patrol yo ale fè vizit Washington D.C.

Li te kontribye tou nan kreye Kanal Televizyon Edikasyon distri a. Li sèvi nan Komite Direksyon Distri a depi 2012 kòm manm, prezidan, ak vis-prezidan.

Mesye Shaw toujou pran tout opòtinite pou li konekte ak timoun yo nan aktivite lekti, nan sipòte aktivite ki pa nan kourikoulòm lan, epi ede jèn yo devlope lespri yo.

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la remèsye Chuck Shaw pou devouman san enterè ak san pran souf li pou elèv yo ak kominote a.


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA