Pwogram Apre Lekòl Ap Fete 21 Ane

Pwogram Apre Lekòl Ap Fete 21 Ane
Posted on 10/20/2020
Foto MounPou plis pase de deseni, Lights On Afterschool ap montre efè pozitif pwogram apre lekòl yo genyen sou lavi timoun, fanmi, ak kominote yo. Ane sa a, le 22 Oktòb, Distri a ak lekòl yo pral onore gwo travay anplwaye apre lekòl yo.

Pwogram apre lekòl yo bay sipò sou fòm asistans pou devwa, aktivite estriktire sou lakou lekòl yo, anrichisman akademik, epitou yo bay yon okazyon pou aktivite atistik avan ak apre lè lekòl regilye yo.

Elèv nan pwogram apre lekòl yo resevwa omwen 2 èdtan anrichisman akademik pa semèn, ak yon varyete aktivite adisyonèl tankou jwèt edikatif, aprantisay ki baze sou òdinatè, alfabetizasyon, klib akademik, ak leson patikilye.

Dapre Afterschool Alliance, òganizasyon ki ankouraje pwogram Lights On Afterschool, "selebrasyon an chak ane atire atansyon sou plizyè fason pwogram apre lekòl yo sipòte elèv yo lè yo ofri opòtinite pou aprann nouvo bagay tankou syans, sèvis kominotè, robotik, ak lòt nouvo ladrès."

Afterschool Alliance ap òganize aktivite vityèl jiska 23 oktòb. Gade orè a epi enskri la a.

Prime Time Palm Beach County, ki se yon òganizasyon ki pa la pou fè pwofi, ki sipòte pwogram apre lekòl yo ak pwofesyonèl yo, ap selebre Lights On Afterschool ak yon tchalenj Anpoul Vityèl sou medya sosyal yo.

"Pwofesyonèl pwogram apre lekòl yo pa sèlman kenbe limyè limen, mwen yo pote tou plis pase sa pou elèv nou yo, Prime Time di sou sou Twitter.

Pwogram apre lekòl nan lekòl elemantè ouvri pou elèv ki nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach yo, soti nan kindègatenn pou rive nan klas senkyèm. Aplikan yo anrejistre sou baz sa k vin avan, sèvi avan. Elèv yo pa kapab enskri nan pwogram aprè lekòl yo si yo dwe distri a lajan.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA