Out 2020

Tès
Lekòl Distri yo Ofri Tès SAT ak ACT Septanm ak Oktòb
08/31/2020
Elèv yo pral kapab pran SAT ak ACT nan sèten lekòl segondè nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach an Septanm ak Oktòb.
Read More
clear
Timoun
Early Learning Coalition of Palm Beach County ofri Bousdetid pou Gadri pou Timoun Fanmi k ap Travay yo
08/31/2020
Elèv Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ki nan klas K-5 kalifye pou bous gratis pou gadri pou timoun gras ak lajan Komisyonè Rejyon Palm Beach bay nan Palm Beach County Youth Services nan Early Learning Coalition of Palm Beach County.
Read More
clear
Logo Distri a
Pwotokòl Pou Vizite Lekòl akoz COVID-19
08/28/2020
Komite Direksyon Distri a tabli reglèman pou vizitè oswa nenpòt moun ki pa yon anplwaye oswa elèv distri a otorizasyon pou rantre nan yon lekòl oswa yon propriyete distri a.
Read More
clear
Doktè Fennoy
Mesaj Sipèentandan an pou Reouvèti Lekòl
08/25/2020
Bonjou paran yo ak elèv yo, mwen se Doktè Donald Fennoy, fyè sipèentandan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ki ap swete nou byenvini nan ane lekòl 2020-21 an.
Read More
clear
Logo Distri a
Pwotokòl pou Elèv akoz COVID-19 - Règleman 5.326
08/25/2020
Distri a rekonèt paran ak responsab se alye esansyèl nan efò l pou li limite pwopagasyon COVID-19 nan lekòl yo, enkli bis lekòl yo. Distri a pral distribye enfòmasyon sou règleman sa a, enkli responsablite elèv ak fanmi, bay elèv ak fanmi yo atravè imèl, medya sosyal, ak sou sit entènèt li a.
Read More
clear
Laptop Distri
Kijan pou Itilize Laptòp Distri a Bay pou Aprantisay Adistans
08/18/2020
Laptòp yo se pwopriyete distri a ki mete yo adispozisyon elèv ak fanmi ki pa genyen aksè a teknoloji. Fanmi ki genyen anpil mwayen teknolojik yo itilize pa yo.
Read More
clear
Distribisyon Founiti Klasik
Ede Fondasyon Edikasyon Bay Elèv Founiti Klasik
08/18/2020
Fondasyon Edikasyon Rejyon Palm Beach la ap mande kominote a pou ede elèv jwenn founiti klasik pou lè yo retounen lekòl an pèsòn. Maraton pou kolekte founiti klasik la, ankolaborasyon ak Red Apple Supplies, ap fèt rive jiska 31 out. Yon donasyon $25 ap bay yon elèv yon valiz ranpli ak materyèl.
Read More
clear
Fasilitatè lang
Kijan yo Itilize Fasilitatè Lang yo nan Aprantisay Adistans
08/11/2020
Wòl Fasilitatè Langaj nan lekòl yo se sèvi kòm tradiktè ak entèprèt pou asiste nan domèn lang paran ak elèv ki nan pwogram ESOL yo ki bezwen èd nan kominikasyon. Yo konn travay dirèkteman ak elèv yo, tradui kominikasyon ki ale jwenn paran epi sèvi kòm entèprèt nan reyinyon paran ak nenpòt staf lekòl la oswa distri a ki pa pale lang paran an.
Read More
clear
Logo Distri a
Mizajou Sipèentandan Fennoy sou Reouvèti Lekòl
08/10/2020
Jan ou konnen sa, Depatman Edikasyon egzije tout distri lekòl nan Florid ki planifye pou relouvri nan mòd Aprantisay Adistans pou soumèt plan reouvèti pou ane akademik 2020-2021 an.
Read More
clear
Ford Eloge
Anplwaye Distri a Jwenn Nominasyon Kòm Reprezantan Dyaspora Ayisyen an
08/10/2020
Ford Eloge nonmen Delege Anchèf pou Eta Florid ak Lyezon Entènasyonal pou Federasyon Dyaspora Ayisyen. Ford se yon natif natal Ayiti ki vin nan peyi Etazini nan ane 1986. Li ap travay pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la depi 1995. Aktyèlman li se yon Tradiktè / Entèprèt nan Depatman Edikasyon Miltikiltirèl.
Read More
clear
Anplwaye
Distri a Bay Sipò Pandan Menas Isaias
08/04/2020
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach te aji rapidman pou reponn bezwen kominote a pandan siklòn Isaias te menase pou frape. Kòm mezi sekirite dirijan gouvènman rejyon an te mande pou ouvri kat abri pou popilasyon jeneral la nan lekòl yo.
Read More
clear
Manje Lekòl
Orè ak Lokal Distribisyon Manje Apati 11 Out
08/04/2020
Men orè ak lokal distribisyon manje apati 11 out. Distribisyon ap toujou fèt madi ak jedi ak menm regleman yo nan lekòl nou yo. Men lis lekòl yo ak lè ki ap genyen distribisyon.
Read More
clear
Logo Distri a
Aplikasyon Pou Manje Gratis pou Nouvo Ane Lekòl la Disponib pou Paran
08/04/2020
Aplikasyon pou Manje Gratis pou Nouvo Ane Lekòl la disponib pou paran sou pòtal elèv sou paj entènèt distri a. Paran toujou kapab jwenn aplikasyon an sou paj Depatman Sèvis Manje Lekòl la sou www.palmbeachschools.org/sfs.
Read More
clear
Klas Google
Kijan pou w Soumèt Devwa sou Google Classroom
08/03/2020
Akoz distri a ki pral reouvri ak Aprantisay Adistans la, paran yo dwe konnen plis nan domèn teknoloji pou kapab asiste pitit yo ki pi piti ki pral aprann pandan yo ap oblije rete lakay yo. Klas Google (Google Classroom) se platfòm ki ap sèvi pou timoun yo aprann epi soumèt devwa yo.
Read More
clear
Logo Distri a
Mizajou # 3 Siklòn Isaias
08/01/2020
Akòz direksyon ak fòs siklòn Isaias, dirijan rejyon Palm Beach bay lòd pou ouvri kat abri ki nan lekòl yo pou popilasyon jeneral la ak yon abri pou bèt kay. Estaf distri a ap travay ak estaf rejyon an nan kat abri sa yo.
Read More
clear
Logo Distri a
Mizajou # 2 Siklòn Isaias
07/31/2020
Akòz chanjman nan direksyon ak fòs siklòn Isaias, rejyon Palm Beach la ap louvri kat abri ki nan lekòl yo pou popilasyon jeneral la ak yon abri pou bèt kay pou moun ki rezidan nan Zòn Evakyasyon yo demen samdi 1ye ou la a 8è am.
Read More
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA