Aplikasyon Pou Manje Gratis

Aplikasyon Pou Manje Gratis pou Nouvo Ane Lekòl la Disponib pou Paran
Posted on 08/04/2020
Logo Distri a

Aplikasyon pou Manje Gratis pou Nouvo Ane Lekòl la disponib pou paran sou pòtal elèv sou paj entènèt distri a pou ane lekòl la ki ap kòmanse 31 out. Paran toujou kapab jwenn aplikasyon an sou paj Depatman Sèvis Manje Lekòl la sou www.palmbeachschools.org/sfs.

Anplis, y ap distribiye aplikasyon sou papye bay lekòl yo pou paran ki prefere ranpli aplikasyon an sou papye.

Si w genyen kesyon osijè aplikasyon pou manje gratis oswa a pri redui, ou kapab imel nou nan MealBenefits@palmbeachschools.org oswa rele call 888-383-2025 or 561-383-2025.

Pou plis detay pou ranpli aplikasyon an oswa si w pa kapab suiv eksplikasyon pou ranpli kontakte lekòl pitit ou kote genyen moun ki kapab ede w. 


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA