Distri a Bay Sipò Pandan Menas Isaias

Distri a Bay Sipò Pandan Menas Isaias
Posted on 08/04/2020
Anplwaye

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach te aji rapidman pou reponn bezwen kominote a pandan siklòn Isaias te menase pou frape. Kòm mezi sekirite dirijan gouvènman rejyon an te mande pou ouvri kat abri pou popilasyon jeneral la nan lekòl yo.

Anviwon 200 rezidan te vini nan abri yo nan Lekòl Mwayen Lake Shore nan Belle Glade, Lekòl Segondè Palm Beach Gardens, Palm Beach Central, ak Park Vista.

Depatman Sèvis Manje Lekòl te bay 1,393 repa sou yon peryòd de jou. Akoz nou nan pandemic coronavirus la, moun yo te suiv prensip prekosyon yo ki se: distans sosyal, mete mas, ak tcheke tanperati.
Anpil anplwaye nan distri a te asiste nan jere abri yo.

Sipèentande Donald E. Fennoy II remèsye anplwaye Sèvis Manje Lekòl yo, Polis Lekòl yo, anplwaye Depatman Mentnans yo ak tout lòt ki te ede.


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA